82%

عوامل موثر بر قابلیت دوباره استفاده کردن روغن

مدت استفاده: از آنجایی که روند اکسیداسیون و تخریب روغن با نور و حرارت تسریع می گردد، مدت زمان بودن روغن در معرض نور و حرارت و اکسیژن باید مورد توجه قرار گیرد.


1- مدت استفاده:

از آنجايي که روند اکسيداسيون و تخريب روغن با نور و حرارت تسريع مي گردد، مدت زمان بودن روغن در معرض نور و حرارت و اکسيژن بايد مورد توجه قرار گيرد.


2-آب:

هرچه مقدار رطوبت جذب شده توسط روغن و ميزان رطوبت ماده غذايي بيشتر باشد، روغن زودتر تخريب مي شود. هنگام سرخ کردن بايد از بستن درب ظرف خودداري کرد زيرا باعث مي شود رطوبتي که از غذا بخار مي شود به داخل روغن برگردد.


3-ذرات خارجي:

هرچه ناخالصيهايي همچون نمک، ذرات غذا، چاشني ها و ... بيشتر به روغن وارد شود، روغن سريعتر اکسيد مي شود.


4-تعداد دفعات استفاده:

هرچه روغن بيشتر استفاده شود، سريعتر اکسيد مي شود. تغييرات ايجاد شده در ساختمان مولکولي روغن باعث مي شود ويسکوزيته آن تغيير يابد و مشکل تر و بطور غيرروان از ظرف ريخته شود.


5-مخلوط کردن چند نوع روغن:

مخلوط کردن روغنها با هم نقطه دود را پايين مي آورد.


براي استفاده مجدد از روغن موارد زير را مدنظر داشته باشيد:

1- به محض اتمام سرخ کردن، حرارت را خاموش کنيد.
2- اجازه بدهيد تا روغن سرد بشود.
3- به محض سرد شدن روغن آن را تصفيه کنيد ( از صافي ريز عبور دهيد) و در ظرف شيشه اي ريخته و درب ظرف را محکم ببنديد تا از ورود هوا به داخل آن جلوگيري شود. از مخلوط کردن اين روغن با روغن تازه خودداري کنيد.
4- اين ظرف را در جاي تاريک - ترجيحاٌ در يخچال- نگهداري کنيد. اين روغن در يخچال ممکن است ظاهر ابر مانند پيدا کندکه اين حالت با خارج کردن آن از يخچال بايد برطرف شود.
5- بعد از هربار استفاده از اين روغن، عمليات بالا را تکرار کنيد.


با بروز نشانه هاي زير روغن را دور بريزيد:

- ايجاد کف در سطح روغن
- تيره شدن روغن
- بوي نامطبوع
- عدم تشکيل حباب روي روغن هنگامي که ماده غذايي را به داخل آن مي اندازيد.
- غيرروان بودن روغن هنگام ريختن آن در ظرف

 


 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
تبلیغات
یک زن وبسایت تخصصی بهداشت و سلامت زنان و مادران اپلیکیشن پرسش از متخصص زنان دانلود